Warning: Undefined array key "linkSEO" in /home/dakhdzuxre/domains/ntlbranding.pl/public_html/index.php on line 57

REGULAMIN


 

§1 Podstawowe definicje

 

1. Serwis internetowy/Usługodawca – serwis internetowy dostępny pod adresem http://ntlbranding.pl będący jednocześnie Usługodawcą.

2. Właściciel – NTL SOLUTION Natalia Leszczyńska, NIP: 5821558013

3. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela rozumie się przez to następujące dane:

4.Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Serwisem Internetowym.

5. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca z Serwisem internetowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Serwisem internetowym a Użytkownikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (klienta) za pośrednictwem niniejszego Serwisu Internetowego.

8. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1. Wszystkie podane na naszej platformie ofertowej ceny są cenami NETTO i należy do nich doliczyć 23% podatek VAT.

Nie obsługujemy klienta detalicznego a minimalna wartość zamówienia to 1000 pln netto

2. Serwis internetowy niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

3. Serwis jest zbiorem interaktywnych stron WWW prezentującym oferty w tym treści audiowizualnych i graficznych oraz przeglądanie treści zamieszczonych przez innych Użytkowników. 

4. W ofercie Serwisu Internetowego znajdują się:

5. Serwis internetowy oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis Internetowy danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań serwisu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Serwis internetowy określone zostały w zakładce Politka prywatności.

6. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Serwisu Internetowego konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.

7. Administratorem danych osobowych jest Serwis Internetowy, a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

8. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.

9. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

10. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Serwis Internetowy prowadzi zbiór danych Użytkowników w/w Serwisu internetowego:

11. Użytkownikowi zgodnie z punktem 7 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

12. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez niniejszą Platformę Ofertową danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji wymaganej prawem lub niezbędnej do dochodzenia roszczeń.

13. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

14. Usługobiorca korzystający z Usług Platformy Ofertowej, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Serwisu i w zakresie, który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

15. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

 

§3 Warunki świadczenia usług

 

1. Niniejszy Serwis Internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.

2. Usługa określona w pkt. 1 wymaga dostępu do sieci internetowej.

3. Korzystać z Serwisu internetowego można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Serwis zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Serwisu oraz naprawy błędów.

4. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Serwisu Internetowego:

5. Dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.

6. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy, z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 

§4 Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji podawanych przez Usługobiorcę.

2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługodawca może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Klientem poprzez wyłączenie/usunięcie aktywnych usług. W tej sytuacji Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu żadnej z opłat poniesionych na rzecz Usługodawcy.

3. Usługodawca nie udziela Usługobiorcy jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, co do efektów i przydatności do określonych zastosowań oferty handlowej oraz jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty.

4. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Usługobiorców, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Klientami w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Odwiedzających umowy z Usługobiorcami a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

§ 5 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń: 

3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.\3.Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie, gdy obie strony sporu tj Serwis Internetowy i Usługobiorca wyrażą na to zgodę
 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1. Serwis Internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 

Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa;
zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
zmiany danych Platformy Ofertowej, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu internetowego. Serwis Internetowy o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.
Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
Usługobiorcy w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.